Zarząd ROD Kaprys zaprasza na walne zebranie Sprawozdawcze za rok 2021

Zarząd ROD Kaprys zaprasza na walne zebranie Sprawozdawcze za rok 2021.

Które odbędzie się w dniu 28 maja 2022r. W Domu działkowca ROD Kaprys.

Początek obrad: w I terminie godz 10.00 w II terminie godz 10.30 *

* Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pól godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z § 56 ust 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebrane musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 16 maja 2022 od godziny 16.00 do 18.00 oraz 21 maja 2022 w godzinach od 10.00 do 12.00 w biurze zarządu ROD Kaprys.

Proponowany porządek obrad do pobrania na stronie: Porządek obrad 2022

Regulamin obrad do pobrania na stronie: Regulamin obrad 2022

Sekretarz Zarządu ROD                      Prezes Zarządu ROD

     Łukasz Buchała                             Ireneusz Kędzierski